Physical Realization of Elastic Cloaking with a Polar Material

Physical Realization of Elastic Cloaking with a Polar Material

Xianchen Xu, Chen Wang, Wan Shou, Zongliang Du, Yangyang Chen, Beichen Li, Wojciech Matusik, Nassar Hussein, and Guoliang Huang
Physical Review Letters