Interactive Design Space Exploration and Optimization for CAD Models

Interactive Design Space Exploration and Optimization for CAD Models

Adriana Schulz, Jie Xu, Bo Zhu, Changxi Zheng, Eitan Grinspun, Wojciech Matusik
ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH 2017)